Các điều khoản về bản quyền dành cho người dùng cuối

Thông báo cho người sử dụng: (Vui lòng đọc kỹ điều khoản pháp lý dưới đây.) Việc sử dụng AV Media Player Morpher (sản phẩm phần mềm) chứng tỏ thỏa thuận này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với với các điều khoản của thỏa thuận, vui lòng không cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi. Việc sử dụng phần mềm được quyết định bởi việc tuân thủ của người dùng đối với các điều khoản trong thỏa thuận này.

1. Cấp phép bản quyền

EULA cho phép bạn lưu trữ, tải, cài đặt, thực hiện hay hiển thị các bản sao không giới hạn của SẢN PHẨM PHẦN MỀM trên máy tính của bạn.
"Bạn" có thể là doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nhận được SẢN PHẨM PHẦN MỀM . "Máy tính" phải được sở hữu hoàn toàn, cho thuê hoặc được thuê bởi chính bạn.
Bạn không thể sửa đổi SẢN PHẨM PHẦN MỀM hay vô hiệu hóa các tính năng của chúng trừ trường hợp đối với bộ phận được dự tính của các tính năng lập trình của SẢN PHẨM PHẦN MỀM .

2. Hạn chế

Bạn không thế thuê, cho thuê, tái cấp giấy phép, chuyển nhượng hoặc bán SẢN PHẨM PHẦN MỀM . Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, đảo ngược cấu trúc, dịch ngược mã nguồn, làm nhái phần mềm hoặc tìm cách phát hiện ra mã nguồn của SẢN PHẨM PHẦN MỀM . Bạn không thể thay đổi, chỉnh sửa chương trình cài đặt hoặc tạo ra chương trình cài đặt mới cho SẢN PHẨM PHẦN MỀM.

3. Phần mềm miễn phí

SẢN PHẨM PHẦN MỀM được cung cấp miễn phí cho các mục đích sử dụng của cá nhân, thương mại hoặc phi thương mại. Khi bạn có được bản sao của SẢN PHẨM PHẦN MỀM này, bạn đã có để sử dụng phần mềm trên vô thời hạn.
Bạn sẽ hoàn toàn đánh giá được mức độ hữu dụng và chức năng của SẢN PHẨM PHẦN MỀM khi chạy nó trên hệ thống của bạn. Cách tiếp cận này đảm bảo tuyệt đối rằng sự hoạt động của SẢN PHẨM PHẦN MỀM sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng; vì vậy, bạn cần phải hiểu rõ và đồng ý rằng sẽ không có chính sách bồi thường nào cho việc trục trặc trong qua trình hoạt động của SẢN PHẨM PHẦN MỀM .

4. Quyền sở hữu

SẢN PHẨM PHẦN MỀM được sở hữu và đăng ký bản quyền bời công ty AVSOFT. Giấy phép sử dụng không mang lại bất cứ tư cách hay quyền sở hữu nào đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM và không được hiểu là sự cấp phép cho bất cứ quyền nào đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM trên.

5. Phân phối

SẢN PHẨM PHẦN MỀM có thể được phân phối rộng rãi trên Internet. Để đưa phần mềm vào đĩa CD, vui lòng gửi mail đến media@audio4fun.com.

6. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

SẢN PHẨM PHẦN MỀM và tất cả mọi quyền lợi đều được sở hữu bởi công ty AVSOFT CORP. hoặc/và các nhà cung cấp có liên quan, và được bảo vệ bởi bộ luật sở hữu trí tuệ cùng với các công ước quốc tế. Bạn thừa nhận rằng không có tư cách nào đối với tài sản trí tuệ trong SẢN PHẨM PHẦN MỀM được chuyển đến bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng tư cách và quyền sở hữu đầy đủ đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM luôn là tài sản riêng của công ty AVSOFT CORP. và bạn sẽ không có vất cứ quyền nào đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM trừ khi được quy định rõ trong giấy phép này.

7. Termination

SẢN PHẨM PHẦN MỀM và tất cả mọi quyền lợi đều được sở hữu bởi công ty AVSOFT CORP. hoặc/và các nhà cung cấp có liên quan, và được bảo vệ bởi bộ luật sở hữu trí tuệ cùng với các công ước quốc tế. Bạn thừa nhận rằng không có tư cách nào đối với tài sản trí tuệ trong SẢN PHẨM PHẦN MỀM được chuyển đến bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng tư cách và quyền sở hữu đầy đủ đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM luôn là tài sản riêng của công ty AVSOFT CORP. và bạn sẽ không có vất cứ quyền nào đối với SẢN PHẨM PHẦN MỀM trừ khi được quy định rõ trong giấy phép này.

8. Không chế độ bảo hành, không trách nhiệm pháp lý

Công ty AVSOFT CORP. và các nhà cung cấp có liên quan không và không thể đảm bảo việc thực hiện cũng như kết quả mà bạn có thể đạt được từ việc sử dụng phần mềm hay các tài liệu liên quan. Công ty AVSOFT CORP. và các bên cung cấp có liên quan không có bất kỳ đảm bảo, ngụ ý hay tường minh nào, nhằm không gây vi phạm quyền lợi của bên thứ ba, việc bán hàng, hoặc bất kỳ mục đích cụ thể nào. Công ty AVSOFT CORP. và các bên cung cấp có liên quan không chịu trách nhiệm trong bất cứ thiệt hại mang tính chủ quan, khách quan hay đặc biệt nào, bao gồm mất mát lợi nhuận hay các khoản tiết kiệm, dù rằng phía đại diện của AVSOFT CORP. đã được báo trước về khả năng của những tổn hại trên, hoặc khiếu nại từ bên thứ ba. Theo đây, bạn chấp nhận toàn bộ rủi ro từ việc sử dụng bản sao của SẢN PHẨM PHẦN MÊM thuộc giấy phép sử dụng này.

9. Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại, tranh cấp hay tranh cãi nhằm mục đích, có liên quan hoặc phát sinh từ thỏa thuận này đều sẽ được áp dụng và quyết định bởi trọng tài phân xử tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ phần nào của thỏa thuận này không có giá trị hoặc không thể thi hành được bởi một tòa án có đầy đủ thẩm quyền, nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ trong sự cân bằng của thỏa thuận do thỏa thuận vẫn giữ được hiệu lực và khả năng thực thi dựa trên các điều khoản bên trong nó.

10. Thỏa thuận tổng thể

Thỏa thuận này là văn bản cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất thể hiện sự nhất trí giữa bạn và AVSOFT CORP., nó thay thế cho bất cứ sự nhất trí hay hiểu biết trước đây, bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến các vấn đề của giấy phép này.

AVSOFT CORP.
http://www.audio4fun.com